ഗ്രന്ഥശേഖരം

സായാഹ്നയുടെ പുസ്തകശേഖരത്തിന്റെ വിവിധ ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണു്. പുസ്തകങ്ങളുടെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ/ഭാഗങ്ങൾ പണി തീരുന്നതനുസരിച്ചു് ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണു്.

വെബ്, ടാബ്ലെറ്റ്, ഐപാഡ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിഡിഎഫ്

ഉള്ളൂർ: സാഹിത്യചരിത്രം
കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ
ചെങ്ങഴി (മലയാള ഗവേഷണ ജേർണൽ)
മനോജ് കെ. പുതിയവിള: വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്കു നടത്തുന്നവർ

ഫോൺ പിഡിഎഫുകൾ

ഉള്ളൂർ: സാഹിത്യചരിത്രം
കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

എച് റ്റി എം എൽ പതിപ്പുകൾ